Friday, November 3, 2017

報章轉載 Blog 文原來我有篇blog文給經濟日報轉載,我事前都唔知道。

事緣有一網友係報紙睇到我篇blog文,先至搵到我個blog和相關facebook偶然在facebook 和這網友文談才得知我都沒投稿,點解篇blog 文上佐報紙?

Sunday, October 29, 2017

樓花 vs 二手對對碰 - 實際對比

上星期去佐個曼城樓花展銷會,相信好多網友都去佐。而今個星期筆者亦剛落實買入曼城二手樓盤,所以將兩者作個比較。

香港展銷會職員視價單為機密文件,不知道是否所有展銷會都是這樣。但是價單可以從英國代理處很容易攞到。

其實去之前已經從英國代理攞到部份價單,所以非常清楚開價。點攞?易到不得了。只要上英國代理網站,登記表示對這個樓盤有興趣,自然有人電郵價單和其他資料。

同樣兩房,一個向街景賣平啲,貴的那個望公園景。


筆者買入二手單位

兩者比較:


扣除車位和傢俬價值,即是£207.5k vs £363.5k
兩者相差£156k,即是貴75%
但是個人認為筆者買入的二手單位質素更優勝,長遠一定仲貴。

3年後樓花入伙,如果二手市場成交高過買入價,恭喜你,帳面有賺,不過賺好少,隨時少過首期的投資回報。另一方面,我買入二手這個單位二手市場最少值£300k,即潛在三成升幅,另加上三年租金回報。

同樣情況,應用在香港也是一樣。大圍名城多年前以遠高於市價發售,現時縱使有賺,但是幅度遠遠跑輸二手樓。

投資英國樓,花些時間去尋寶,依然有很多機會,回報可以很可觀,脫歐並不可怕,最緊選對城市和選對樓盤投資。